من هميشه سعي كرده ام مشتريانم را با واقعيات آشنا كنم. همه ي آنهايي كه با من كار كرده اند يا به نوعي مشاوره گرفته اند مي دانند كه ما مبناي كار خود را بر درستي و راستي قرار داده ايم . البته باورش براي ايرانيان (برخي!) سخت است. چون از كودكي آموخته اند: ((مردم گرگند. بايد بخوري اگر نخوري مي خورنت)).

البته در اين مورد بخصوص ژن خوب يا بد تاثيري ندارد و مستقيما به خانواده اي كه در آن زندگي كرده بر مي گردد.
ما آموخته ايم كه بايد درست گام برداريم. البته من منكر خطاهايم نيستم. من هم چون شما تسليم شرير و اهريمن شده ام  و خطاكار بوده ام. ولي سعيم براينست كه گناه نكنم.

و داستان از دروغ آغاز مي شود.

جامعه اي كه دروغ از دهان مردمانش نمي افتد و قسم خوردن بسيار آسان است محكوم به فناست و عذاب الهي .    بگذريم.

 

منبع : وبگاه جوراب بافی ایرانیان |مي توانيد نخوانيد . هيچ اجباري نيست؟ !
برچسب ها : البته ,كرده